Eid e mubahila ka waqiya shio ki konsi motabar kitab me hai?

Tafsir e Qummi aur Ayyashi mein zikr hai iske alawa Sheikh Mufid ki kitaab Fusul al mukhtara mein bhi tazkira hai