Hamare exmas shuru hone wale hai to hame koi aesi dua bata de to exam se phele pad kar jaa sake qke it’s not possible ke ham sab duae ziyarate exam se phele pade

1 tasbih salwat padh ke jayen