hame doubt gaya k abhi tak aasmi me redness hai aur azan ho rahi hai to waqt hua hai ya nahi.

jab tak yaqeen na ho namaz nahi padh sakte .