Hath ki hateli me painting (Marja ki) karwana sahi hai ki galat?
Kya namaz padh sakte hai agar wo painting saaf nahi hui he hath se?

Jis chiz se wazu aur gusl me pani na pahinche sahi nahi hy