Hikmat ka mat lab kya hai ?

hikmat ka matlab har cheez ke liye uska munasib hukm ya munasib chizen jo samne se kabhi samajh me aati hain kabhi nahi