hindhu ka ghar sa aaya khana kha sagta hain?

Najis khana khana jayez nahi. Aur mushrik najis hy. Uoon se akhlaq se pesh aana chahiye.