Hum Ahlulbayt (a.s) se kese tawassul karein dua e tawassul ke ilawa koi aur amal he kia?

Dua se pahle khuda ki hamd vo sana kare aur mohammad va aale mohammad per salwat bheje uske bad dua kare aur uske bad bhi salwat bheje. Hadees me aaya h agar dua se pahle aur bad me salwat bheje to darhaqeeqat 3 dua kiya h qki salwat bhi dua h aur yaqinan mustajab hoti h aur khuda vande kareem isse kareem h ki shuru aur aakhir ki dua ko qabool kare aur darmiyan ki dua ko mustajab na kare.

Albatta khuda vand ne vada kiya h ki dua ko mustajab karega ادعونی استجب لکم lekin jimn me farmaya h  اوفو بعهدی اوف بعهدکم  mere ahd ki wafa karo taki mai bhi apne ahad ki wafa karun is bina per dua ki qabooliyat ke liye zaruri h dua krne vala gunahon se pak ho aur vajibat ko anjam diya  ho  taki khoda ke ahed ki wafa kiya h aur uske awaz me  khoda bhi apne vade ke