Is permanent tattoo allowed…

i think permanent tatto skin ke andar hota hai, agar aisa hai to ispar wuzu aur ghusl ho jaega,,,khud tatto haram nahi hai haan agar tatto me koi aisi cheez banai jae jo islam ke khilaf hai to phir haram hojaega