Iss waba k aalam me hume sehme imam ka khums jo dena hai woh idaaro me hi dena chahiye ya log ko saamne hai unko yeh sehme Imam de sakta (mustahaq logo ko, yateem, bewao ko) jinke ghar kharch aur khaane ke paise nahi hai? Sehme saadad hum baat chuke ab sehme Imam ke liye masla puchna hai.

اجازه براى تأمين وسائل جلوگيرى از انتشار ويروس ومعالجه مبتلايان مقيد به نصف نيست واما براى كمك به فقراى آسيب ديده از وضع فعلى مقيد به نصف است .
وشامل همه جا مى شود.