Istemna haram hai.

1. Agar biwi apni haton se sohar ki mani kharij kare wo jayez hai?

2. Agar sohar apni biwi ke samne istemna kare to kia wo haram hai?

1) Jayez.
2) Haram.