Jab bivi shawhar ki khwahishat puri na kar sake to kya masael hai?
Shawhar apni khwahishat khud puri kar sakta hai? Gunah hoge ke?

Gunah hoga
Agar biwi shohar ko please kare tou jaiz hoga lekin khud nahi karsakta