janab asw Kya shabo me musafa Kar sakte hain

Ji sharan koi qabaht nahi hai lekin Ayyam e Gham me na karen to behtar hai.