Janabat ki halat me agar koi jaan ke 3 shaban ki nazr chakh le to ye guna kaise maaf hoga?

Nazr ek mubarak amal jarur hay lekin agar koy yeh amal kare to gunah shumar nahi kiya gaya hy.