Janabe Zahera s.a ke ghar ko jalane me or aap s.a ko pareshaan karne wale log kon kon the? Unke naam kya hai? Sunni Urdu (Tarjuma) Kitabo ke refrences ke zariye batayye

In hawalo mein dekh sakte hain unke naam Aur kartoot

Tarikh Abul Fida, p. 235
Al Iqd ul Fareed of Ibn Abdur Rabbeh, Vol. 3, p. 273
Tarikh al Tabari Vol. 9, p. 187
Ansaab al Ashraaf of Baladhuri, Vol. 1, p. 582-586
Tarikh al Ya’qubi, vol. 2, p. 116