Jo hum sureh fateha padte hai iska sawaab murde ko kaise bakshe ,or qabar me quraan padne se kya murde ko faaida milta hai, kya koi waqeya hamere imam ya nabi ka mojud hai

alaikum salam
fateha bakhshne ka tariqa ye hai ke insan namaz ya quran padh kar kar ahle bait ko wasila bana kar ye sab murdo ko hadiya pesh kar de
aur quran padhne ka faeda ahle bait ki riwayat me bayan hua hai ke quran insaan ko marne ke baad bhi faeda pahonchata hai