Jo insan gair muslim ka nhi khata parezgaar karta hai but he doesn’t pray namaz toh kehte hai ke uske sath khana bhi nhi chaiye jo benamazi. Kya yeh sahi hai?

Benamazi ke saath khana haraam nahi hai