Kaha jaata hai ke raat mein safayee nahi karni chahiye…khususan jhaadu lagana…kya islam is amal ko raat mein mana karta hai.
Suna hai raat mein safai karne se kide makode bad dua karte hai. kya ye sahi hai?

No, nothing is like this in Islam.