Karbala me dushman ke lashkar ki tadaat kitni thi?

Kya 9 lakh tadaad jo zakireen padte hai apni majliso me wakei me 9 lakh tadaad thi?

Ye kuch ulma ke nam hain jisme unhon ne ye tadad zikr kiya hai.

1. Shaikh sadooq, r.a – 30000
2. Masuoodi, 28000
3.Tabari 14000
4. Ibne shahre ashoob 35000
5. Sibte ibne joozi 6000
6. Ibne anba 31000
7. Mulla kashefi, 32000
8. Khaseebi 56000