Kia 27 Rajab ka roza rakhne ki bhot zada fazilate hai

Ji, saal ke 4 azeem dinon me hai jisme roza rakhna ahmiyat rakhta hai, rawayat me hai ki 60 saal ke roze ka sawab hai. 25 zilqadah,, 18 zilhijjah, 17 rabiul awwal, 27 rajab