Kia hum log ahle sunnat ki jamaat ke sath apni namaz jamat se pad sakte hai kia

Parh sakte hain Magar furada ki niyyat aur tamam zikr aur sureh parhna wajib hai