Kichad pak ho sakta hai?
Kaise pata chale ke raste ka kichad pak tha ya najis. Because I'm not sure about it

agar koi najasat mil jaye to kichad najis ho jati hai .