Kiya ham shabie taboot ya zarie mubarak ke samne namaz pad sakte hai

Koi haraj nahi hai lekin agar na ho saamne tou behtar hai