Kiya hum khussi janwar ki qurbani ker suktay hai

Ji kar sakte hain magar Hajj ki wajib qurbani jo Mina main hona hai wahan nahin kar sakte.