Kuch ulema keh rahe hai ki mustahab hai ki namaze isha ke baad iftar kare.
To kya ye bhi sahi hai?

Azane maghrebayn k baad jab bhi chahe iftar kare.
Aap par hay