Kya Ahle sunnat Imam ke piche namaz pad sakte hai? Wo log jo Makkah ya Madina me hay kya unke piche namaz pad sakte hai?

Furada ki niyyat se padh sakte hy