Kya hum masjid se quran laa kar padh sakte hai?

Agar masjid ki authorities ki ijazat ho agar woh kahen to la sakte hain kionke agar Quran Masjid ke liye waqf hai to nahin kar sakte.

http://tanzil.net/#19:1