Kya hum qaza namaz kisi bi waqat pad sakta hai masalan subah ka dupeher mai aur sham ka subah ya zohor ka shaam koo

Jee kisi waqt bhibpar saktai hain