Kya hum sunni ki jammat namaz padh sakte he or kya hum hath band kar bhi padh sakte he

Hum hath bandh kar nahi padh sakte magar unki jamat me khade ho kar furada ki niyat se namaz padh sakte hain