Kya Jummah ke din jab hum koi reason se Jummah me shamil na hoke to furada Zoharain thodi der se padhna mustahab hai?

Zuhrain awwal waqt bhi padh sakte hain