Kya kise bhe niyat se kiya gaya wuzu namaz ke liye kaafi hoga? Maslan agar mustahab ki niyyat se wuzu kare, usse namaz padsakte ya koe apne nazr o qasm ka wuzu kare, usee wagera wagera?

Wuzu qurbatan ilallah hona chahiye