Kya ladies saloon ka business ya investment karna zaayej hai?

Agar is kam main kisi ka haram fail main mulawwis hone ka koi andesha nahin hai to bazate khud is kaam main koi burayee nahin hai.