Kya moharam ke aqrajaat pore karne ke liye apne ziwaraat bank me girwi kar sakte hai.

Moharram Aur aza e Imam e Husain as ka ehtemam shandaar tareeqe se magar khuloos se karna chahiye aur paigham e Husaini (as) sab tak pahonchayei. Magar Imam Girwi ke amal ko pasand nahi karenge
In’Sha’Allah Khuda ghaib se intezam karega mera aqeeda hai