Kya mustahab namaz ladies aur gents bazu me yane ek saf me padh sakte hai

Nhin pdh sakte. Ladies ko itna peche hona lazim hai ke uski sajdgah mard ke zanu se aage na ho