Kya qaza roze k badle 61 logo ko khilaye jaana waala khana , kisi Non-Muslim NGO ko (Cash) de sakte hai ko tamaam Hindu , Muslim ghareeb aur bhooke logo ko khana khilati ho?

1 roze ka Kaffara 60 logo ko khilane ka hy. Momin ko khilana hy.