Kya red bull drink halal hai?

Uoos me agar voh chize shamil ho jis ko pina shariyat me haram hy to nahi pi sakte. Varna koy haraj nahi.