Kya shauhar kabhi apni wife pe hath utha sakta he? Ose maar sakta hai?

Nahi, agar ijazat bhi hy to Itna ke surkh ya nila na pade.
Kul mila kar mana kiya gaya hay.