Kya yeh baat sahi hai jab insan ke paas zada paisa hota to Allah ose badi badi bimariyan de deta hai?

Bada aadmi ka matlab zyada paisa nahi hy achcha kirdar aur taqwa hona chahiye. Aur agar yeh khwahish hay ke zyada paisa ho to uoos me koy kharabi nahi hay agar halal tarike se ho aur jayez uoos se istefada kiya jaye to. Lekin agar khud khwahi aur takabbur karne ke liye yeh khwahish hay to kharab hay.