Ladies ko kaisa hijab krna chahiye aur kya half coat pahine sakti hai?

Hijab yani sar ko aur jism ke nashebo faraz chhipana. Agar coat se jism chhipta hai to kafi hai warna agar aisa naqab bhi sahi nahi jisse jism aur samne aa jae