Ladki ke aqiqa Eidul Azha wale din qurbani ke sath kar sakte hain, aur janwar nar hona chahiye ya mada? Aur janwar kitne saal ka hona chahiye? Niyat kya hogi.

Kar sakte hain ladki ke liye mada behtr hai niat aqiqe ki hogi qurabani ki niat kren us bachhi ki taraf se to bhi aqiqa uska saqit ho jayega