Locker ya ghar me rakhe hue zewarat (jisme se kuchh ek baar bhi use nahi hue aur kuchh frequently use hote hain) per zakat ke baare me kya hukum hai

69.12 gram ya usse zyada gold agar 11 mahine tak barabar raha tab 40wan hissa zakat wajib hoti hai. Zewarat agar us tarah len den me istemal hote hon jaise pahle zamane me sikke use hote the to uspar zakat wajib hai