mai auto rickshaw se travel kar raha tha aur bike wale ne kichad uda diya. Kya mai is kapde me Namaz pad sakta hu. Us waqt baarish nahi ho rahi thi

agar kichad najis thi to kapde najis hai , namaz nahi ho sakti.
agar pak to kapde pak aur namaz ho sakti hai .