masah ke waqt kya wo pani jo wuju ke darmiyan pairo par chiton ki surat mai gir jata hai kya usko sukhana wajib hai?

ji pair khushk hon itne ki maseh ka pani line se nazar aae