May I know the meaning of diyat

Diyat yai hai kai koi shaks kisi kou maarai aur us ki waja sai us ka badan laal houjai ya khoon niklai tou shariat mai us kai uper kuch amount wajib houjatai hain