Mene kise shaqs se agar qarz liya ho aur mere khhums ki tarikh bhe nazdeeq ho to kya mujhe un paiso par bhi khums dena hoga?

Jisse qarz lia hai use qist me wapas kar rahe hain ki ek baar me wapas karenge