Mene Mannat rakhi thi ki mera, kaam ho jaega to me itne roze Bibi Zehra ko hadiya karunga par mere ko ye malum nahi hai ke mene zuban se bola tha ya nahi to kya mere upa roze rakhna wajib he?

Or agar mere upar roze wajib nahi he or mere kaza roze bhi hai fir bhi me apne roze hadiya ke tor par rakh sakta hu ke pehle kaza baja lani hongi?

Wajib nahi hai

Pahle Qaza roze rakhne parenge