Mere pass khums ka ek hissa jo sahme Imam ka hota hai mere pass hai. Kya my yeh pisa ek Ashoorkhane ki tameer ke liye use karsakta hoon

Jaha aap kharch karna chah rahe hay agar uoon k pas aap ke marja ( Ayatullah sistani saheb ya dusra koy) ka ijaza ho to de sakte hay varna nahi.