Mor ke per gharme rakhna kaisa hai.
Peacock ke feathers.
Aise hi. Yaani bookmark ya decoration ki tarah

Koi masala nahi hai