mujhe naye Ghar me daakhil hote waqt Kya padna chahiye
aur sab Islamic ehkaam naye Ghar ke liye

Quran + Hadees Kisa padhein.