Musafir (jeni namaz kasr hoy) ena mate namaze Magrib ane Subh mate niyat kasr ni krvi joie ya puri namaz ni niyat kravi joie?

Kemk namaz e kasr to Namze zohareen ane Isha matej hoy che

Qasr no matlab k adhuri.
Niyyat ma Qasr na hoy