Mustahab namaz ka kya hukm hai agr wajib qasr ho rahi hai to

Agr wajib Qasr ho rahi hai to Zohr aur Asr k Nafela saqit hai. Subh, Maghrib aur Esha ka Nafela jaise padha jata hai wyse hi rahega